Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Dak en Bouwservice Eerlingen.
Handelsnaam Dak en Bouwservice Eerlingen KvK num. 68047851
ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle – ook toekomstigeovereenkomsten
in het kader waarvan de
in de kop van deze algemene voorwaarden genoemde dakdekkersbedrijf, onder welke titel dan ook, zaken levert
en/of ter beschikking
stelt en/of enige prestatie verricht, waaronder, doch niet exclusief, begrepen een overeenkomst van
koop, aanneming van werk of
opdracht. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op de in het kader van de (totstandkoming
van de) overeenkomst door
partijen af te leggen verklaringen. Onder “prestatie” en “(af)levering” worden hierna, waar nodig, ook
verstaan het uitvoeren van
een opdracht, het afleveren van een zaak en de oplevering in het kader van een
aannemingsovereenkomst. De in de kop van deze
algemene voorwaarden genoemde dakdekkersbedrijf wordt hierna aangeduid als:
Dak en Bouwservice Eerlingen. De wederpartij van Dak en Bouwservice Eerlingen wordt
hierna als: “afnemer” aangeduid. Op deze algemene voorwaarden kan door een ieder die door
Dak en Bouwservice Eerlingen in het kader van de
uitvoering van de overeenkomst wordt ingeschakeld, een beroep worden gedaan.
ARTIKEL 2: HET TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN
1. De offerten van Dak en Bouwservice Eerlingen zijn vrijblijvend en gelden gedurende dertig dagen na hun
dagtekening, tenzij anders gemeld.
Dak en Bouwservice Eerlingen heeft het recht om een vrijblijvende aanbieding gedurende vijf werkdagen na
de aanvaarding daarvan, te
herroepen.
2. Toezeggingen van en/of overeenkomsten aangegaan door ondergeschikten behoeven voor hun
geldigheid de uitdrukkelijke
schriftelijke instemming zijdens de directie van Dak en Bouwservice Eerlingen.
3. De (opdracht)bevestiging van Dak en Bouwservice Eerlingen. wordt geacht de overeenkomst/toezegging
juist en volledig weer te geven,
onverminderd het recht van de afnemer om die bevestiging tot de datum van aflevering en/of begin
van uitvoering van
het werk, doch uiterlijk tot veertien dagen na de verzending, schriftelijk en gemotiveerd te betwisten.
Indien Dak en Bouwservice Eerlingen geen
opdrachtbevestiging verzendt, geldt de factuur als zodanig.
4.Dak en Bouwservice Eerlingen heeft het recht om, indien geen overeenkomst tot stand komt, de kosten die
zij in verband met de offerte maakt,
aan de afnemer in rekening te brengen.
5. Indien Dak en Bouwservice Eerlingen contracteert met een besloten vennootschap of een naamloze
vennootschap in oprichting blijft degene die
met Dak en Bouwservice Eerlingen handelde ook na de oprichting van en de bekrachtiging door de
vennootschap, naast de vennootschap partij
bij de overeenkomst en voor het geheel aansprakelijk voor de aangegane verbintenis.
6. Dak en Bouwservice Eerlingen heeft in geen geval de verplichting om de afnemer te waarschuwen voor
onjuistheden in diens opdracht.
7. Indien Dak en Bouwservice Eerlingen aan de afnemer een afbeelding, monster of model toont of verstrekt,
dan geschiedt dit slechts bij wijze van
aanduiding, zonder dat de prestatie daaraan behoeft te beantwoorden, dit tenzij partijen uitdrukkelijk
het tegendeel overeen
komen.
ARTIKEL 3: PRIJZEN EN PRIJSAANPASSING
1. De prijzen van Dak en Bouwservice Eerlingen zijn exclusief BTW. Haar prijzen en aanbiedingen zijn –
behoudens indien anders uit haar offerte of
opdrachtbevestiging blijkt – erop gebaseerd dat:
a. Dak en Bouwservice Eerlingen op het dak mag stoken en/of branden;
b. Het verticaal transport van de materialen en gereedschappen door en voor rekening en risico van
de opdrachtgever
zal worden verzorgd;
Algemene voorwaarden Dak en Bouwservice Eerlingen Pagina 2 van 6
c. Dak en Bouwservice Eerlingen onbelemmerd met het werk kan aanvangen en doorgaan;
d. Door afnemer de overige verplichtingen uit de overeenkomst tijdig en onverkort worden nageleefd.
2. Indien Dak en Bouwservice Eerlingen niet onbelemmerd met de uitvoering van het werk kan beginnen en
doorgaan en als gevolg daarvan wachttijd
ontstaat, zal Dak en Bouwservice Eerlingen deze wachttijd volgens het bij haar gebruikelijke tarief boven de
aanneemsom in rekening brengen.
3. Indien Dak en Bouwservice Eerlingen na het sluiten van de overeenkomst materiaal moet inkopen teneinde
het voor verwerking/aflevering gereed
te hebben, en de inkoopprijs van dat materiaal sedert de dag van het sluiten van de overeenkomst
wordt verhoogd, dan wel
indien andere kosten , waaronder die ter zake arbeid, sedert het tot stand komen van de
overeenkomst hoger worden dan
gecalculeerd, kan Dak en Bouwservice Eerlingen het verschil aan de afnemer in rekening brengen.
ARTIKEL 4: VERPLICHTINGEN AFNEMER
1. De afnemer is verplicht om alle voorzorgsmaatregelen te nemen teneinde voorzienbare schade aan
zijn eigendommen en/of
die van derden te voorkomen. Ondermeer gaat het daarbij om maatregelen ter voorkoming van
wateroverlast en/of maatregelen
ter voorkoming van beschadiging als gevolg van neervallend gesteente en dergelijke. Nimmer is
Dak en Bouwservice Eerlingen.
aansprakelijk indien zij in het kader van het uitbrengen van een offerte of anderszins een bestaand
dak moet betreden en als
gevolg daarvan lekkages ontstaan, tenzij zulks naar de normen van goed vakmanschap zonder het
maken van kosten kan
worden voorkomen.
2. In voorkomend geval zal Dak en Bouwservice Eerlingen de afnemer met betrekking tot de in de vorige
alinea bedoelde voorzorgsmaatregelen
mondeling dan wel schriftelijk informeren zonder dat het ontbreken daarvan aan de in de vorige alinea
omschreven
verplichting afbreuk doet.
3. Dak en Bouwservice Eerlingen kan in voorkomend geval naast de afnemer ook de omwonenden door
middel van een pamflet waarschuwen voor
het ontstaan van de in het eerste lid bedoelde schade. Indien er schade ontstaat, waarvoor
Dak en Bouwservice Eerlingen wordt aangesproken,
zal de afnemer Dak en Bouwservice Eerlingen, tenzij er aan de zijde van Dak en Bouwservice Eerlingen sprake is
van opzet of bewuste roekeloosheid, ter zake schade
aanspraken van derden, vrijwaren.
4. De afnemer is gehouden ervoor zorg te dragen dat alle vergunningen en voorschriften, die van
overheidswege of anderszins
worden vereist of gesteld, voor de uitvoering van het werk aanwezig zijn en worden nageleefd. Hij zal
Dak en Bouwservice Eerlingen vrijwaren voor
aanspraken van derden of anderszins door Dak en Bouwservice Eerlingen te lijden schade, indien hij
daarmee op enigerlei wijze in gebreke blijft.
5. De afnemer is – tenzij anders wordt overeengekomen – gehouden ervoor zorg te dragen dat voor
zijn rekening en risico
ter plaatse van het werk voldoende werk-, opslag- en schaftruimte, alsmede de nodige electriciteitsen
watervoorzieningen
beschikbaar zijn.
6. De afnemer is gehouden het pand, en alle daarop/daarin aanwezige roerende en/of onroerende
zaken te verzekeren, of te laten
verzekeren, tegen schade die veroorzaakt kan worden door de uitvoering van het werk, bij een in
Nederland toegelaten opstalen
brandverzekeraar, aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars waarbij de Bedrijfsregeling
Brandregres wordt gevolgd.
ARTIKEL 5: LEVERING VAN ROERENDE ZAKEN EN OPLEVERING
1. Overeengekomen termijnen voor de levering van roerende zaken of de oplevering van een werk
gelden -ook indien een
bepaalde einddatum of een bepaalde termijn wordt overeengekomen- bij benadering en zijn niet
fataal, tenzij uitdrukkelijk het
Algemene voorwaarden Dak en Bouwservice Eerlingen Pagina 3 van 6
tegendeel wordt overeengekomen. In het geval Dak en Bouwservice Eerlingen niet tijdig presteert, dient zij
schriftelijk in gebreke te worden
gesteld, waarbij aan haar een na overleg met haar te bepalen redelijke termijn moet worden gegund
om alsnog na te komen.
2. Dak en Bouwservice Eerlingen heeft het recht om af te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden in
delen af/op te leveren respectievelijk
uit te voeren op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de overeengekomen c.q. binnen de op grond van
het in de vorige alinea
gestelde, verlengde termijn.
3. De betekenis van leveringsbedingen wordt uitgelegd aan de hand van de laatste editie van de
Incoterms, gepubliceerd door
de Internationale Kamer van Koophandel.
4. Indien Dak en Bouwservice Eerlingen aan de afnemer in het kader van een koop van roerende zaken voor
aflevering beschikbaar stelt,
respectievelijk roerende zaken in het kader van de uitvoering van een werk op het werk wil
aanleveren, is de afnemer verplicht
om daaraan zijn medewerking te verlenen. Indien de afnemer dit niet doet dan houdt
Dak en Bouwservice Eerlingen de betreffende zaken voor
rekening en risico van de afnemer onder zich, zonder dat zij verplicht is om die zaken te verzekeren.
5. Ieder van de partijen heeft het recht om van de ander te verlangen dat na iedere fase van het werk
een oplevering plaatsvindt.
De afnemer is verplicht om na afloop van het in het kader van de oplevering te verrichten onderzoek
een door Dak en Bouwservice Eerlingen aan
te bieden formulier op volledigheid en juistheid te onderzoeken. Voorts dient de afnemer, indien hij
gebreken constateert, deze
volledig op het formulier aan te tekenen. Kleine, niet essentiële, gebreken die Dak en Bouwservice Eerlingen
spoedig kan herstellen, leveren geen
grond op om goedkeuring te onthouden, in welk geval de goedkeuring wordt geacht te zijn geschied
onder de voorwaarde dat
Dak en Bouwservice Eerlingen dergelijke gebreken binnen een redelijke termijn opheft. Indien goedkeuring
heeft plaatsgevonden, is de aansprakelijkheid van
Dak en Bouwservice Eerlingen beperkt tot gebreken die in geen geval ter gelegenheid van het in het kader
van de oplevering
uitgevoerde onderzoek konden worden ontdekt.
6. Indien Dak en Bouwservice Eerlingen de op de voet van het bepaalde in het vorige lid schriftelijk, en op een
redelijke termijn, van de afnemer
verlangt dat tot oplevering, met het daaraan voorafgaande onderzoek, wordt overgegaan, en de
afnemer daaraan niet voldoet,
geldt (de betreffende fase van) het werk als goedgekeurd met de gevolgen als in de laatste zin van
het vorige lid omschreven.
7. Indien geen van de partijen een oplevering verlangt dient de afnemer hetgeen in het volgende
artikel is bepaald, in acht te
nemen, waarbij geldt dat onder “aflevering” de terbeschikkingstelling van het werk moet worden
verstaan.
ARTIKEL 6: KEURING EN KLACHTEN
1. De afnemer is verplicht om de door Dak en Bouwservice Eerlingen verrichte prestatie onverwijld na haar
aflevering op haar deugdelijkheid te
keuren, voor zover deze keuring binnen dit tijdsbestek in redelijkheid mogelijk is, doch in ieder geval
op hoeveelheid en direct
zichtbare gebreken. Eventuele klachten ter zake dient de afnemer binnen 2 x 24 uur schriftelijk en
gespecificeerd bij Dak en Bouwservice Eerlingen
te melden.
2. Daarnaast dient de afnemer de door Dak en Bouwservice Eerlingen verrichte prestatie binnen vijftien
werkdagen na aflevering of uitvoering ten
gronde te keuren op haar overeenstemming met hetgeen is overeengekomen en, indien zich een
gebrek heeft geopenbaard,
binnen die termijn schriftelijk en gespecificeerd bij Dak en Bouwservice Eerlingen te klagen.
3. Indien en voor zover het gaat om gebreken die redelijkerwijze, en ondanks het in de twee vorige
leden verlangde onderzoek,
Algemene voorwaarden Dak en Bouwservice Eerlingen Pagina 4 van 6
niet binnen de in die leden genoemde termijnen konden worden ontdekt, dient de klacht binnen vijf
werkdagen -doch in ieder
geval binnen de termijn van één jaar als omschreven als in lid 1 van het volgende artikel- nadat de
afnemer een gebrek heeft
ontdekt, of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij Dak en Bouwservice Eerlingen schriftelijk te worden
aangemeld. Deze regel geldt ook indien
aan de prestatie een eigenschap ontbreekt die deze volgens een door Dak en Bouwservice Eerlingen geuite
mededeling bezit of indien de afwijking
betrekking heeft op feiten die Dak en Bouwservice Eerlingen kende of behoorde te kennen doch niet aan de
afnemer heeft meegedeeld.
4. Dak en Bouwservice Eerlingen heeft het recht om van de afnemer te verlangen dat hij op kosten van
ongelijk een representatief monster uit de
afgeleverde zaken aan Dak en Bouwservice Eerlingen toezendt, onverminderd het recht van
Dak en Bouwservice Eerlingen om op ieder moment van de afnemer te
verlangen medewerking te verlenen aan een door Dak en Bouwservice Eerlingen gewenst onderzoek.
5. Klachten die worden geuit na de in dit artikel genoemde termijnen behoeft Dak en Bouwservice Eerlingen
niet in behandeling te nemen en leiden
niet tot haar aansprakelijkheid. Indien Dak en Bouwservice Eerlingen dergelijke klachten toch in behandeling
neemt, dan dienen haar inspanningen,
tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen, te worden aangemerkt als coulance, zonder
dat daaruit blijkt
van de aanvaarding van enige aansprakelijkheid. Indien blijkt dat enige klacht ten onrechte is geuit en
Dak en Bouwservice Eerlingen in het kader
daarvan enige prestatie heeft verricht, dan heeft Dak en Bouwservice Eerlingen het recht om de prijs daarvan
tegen de normaal bij haar geldende
prijzen aan de afnemer in rekening te brengen.
ARTIKEL 7: BETALING EN KOSTEN
1. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling plaats te vinden binnen dertig dagen na
factuurdatum. De afnemer kan
nimmer enig recht op verrekening of opschorting hanteren. Indien Dak en Bouwservice Eerlingen aan haar
afnemer een gespecificeerde opgave
toezendt van hetgeen hij aan Dak en Bouwservice Eerlingen verschuldigd is en van hetgeen
Dak en Bouwservice Eerlingen aan hem verschuldigd is dan dient die op
gave tevens als een verrekeningsverklaring. Zodra de betaaltermijn verstrijkt raakt de afnemer, zonder
dat een
ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim en wordt hij vanaf de vervaldatum over het eindbedrag
van de factuur een rente
verschuldigd naar rato van de in artikel 6:119a BW bedoelde wettelijke rente. Deze rente is de
afnemer ook verschuldigd
indien hij aan Dak en Bouwservice Eerlingen een schuld moet betalen die niet op nakoming betrekking heeft.
Telkens na afloop van één jaar wordt
het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
2. De door de afnemer of derden te verrichten betalingen worden steeds eerst in mindering gebracht
op die vorderingen waar
voor Dak en Bouwservice Eerlingen niet het in het volgende artikel omschreven eigendomsvoorbehoud
geldend kan maken. Met inachtneming
daarvan worden betalingen het eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde kosten, daarna op
alle verschuldigde rente
en, tot slot, op de (telkens oudste) hoofdsom.
3. De buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten worden aan de afnemer in rekening gebracht naar
rato van het door Dak en Bouwservice Eerlingen
ingeschakelde derde te berekenen (uur)tarief, voor zover redelijk, met als minimum, wat betreft de
gerechtelijke kosten, de
buiten overeenkomst door de rechter te liquideren kosten, een en ander te vermeerderen met de door
de derde in redelijkheid
aan derden te betalen kosten.
ARTIKEL 8: EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT
A. Eigendomsvoorbehoud:
Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. Dak en Bouwservice Eerlingen behoudt de
eigendom van de op grond van enige
Algemene voorwaarden Dak en Bouwservice Eerlingen Pagina 5 van 6
overeenkomst aan de afnemer uitgeleverde en uit te leveren zaken totdat de afnemer:
a. de prijs van al die zaken vermeerderd met verschuldigde renten en kosten volledig heeft voldaan
en,
b. alle vorderingen heeft voldaan ter zake van werkzaamheden die Dak en Bouwservice Eerlingen ten
behoeve van hem verricht of zal verrichten in
het kader van de desbetreffende overeenkomsten en,
c. de vorderingen heeft voldaan die Dak en Bouwservice Eerlingen op hem verkrijgt indien hij tekort schiet in
de nakoming van de hiervoor
bedoelde verplichtingen.
De afnemer mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak op geen enkele wijze laten strekken
tot zekerheid voor
andere vorderingen dan die van Dak en Bouwservice Eerlingen. Indien een derde de zaak voor de afnemer
onder zich heeft, dan is de afnemer,
indien hij jegens Dak en Bouwservice Eerlingen tekort schiet, verplicht om de naam en het adres van die
derde aan Dak en Bouwservice Eerlingen mede te delen
en mag Dak en Bouwservice Eerlingen aan die derde mededelen dat deze de zaak voortaan voor haar moet
houden.
B. Pandrecht:
Tussen partijen geldt dat ten behoeve van Dak en Bouwservice Eerlingen op roerende ‑niet register- zaken
die Dak en Bouwservice Eerlingen van afnemer onder
zich verkrijgt, een recht van pand wordt gevestigd tot zekerheid van vorderingen die
Dak en Bouwservice Eerlingen op de afnemer, uit welke
hoofde ook, heeft en mocht verkrijgen. Het pandrecht komt zonder nadere formaliteiten tot stand op
het moment dat
Dak en Bouwservice Eerlingen de betreffende zaak onder zich krijgt.
ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID
1. Indien de afnemer de in het vorige artikel neergelegde voorschriften, in acht heeft genomen kan
Dak en Bouwservice Eerlingen met inachtneming
van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald slechts gedurende één jaar na het verrichten
van de prestatie wegens
een toerekenbare tekortkoming of op grond van onrechtmatig handelen in rechte worden
aangesproken.
2. Indien Dak en Bouwservice Eerlingen erkent dat zij toerekenbaar tekort is geschoten/onrechtmatig heeft
gehandeld of dit anderszins komt vast te
staan, dan heeft zij het recht om binnen een redelijke termijn, nadat de afnemer daarop een beroep
heeft gedaan, aan de
afnemer mee te delen dat zij kosteloos tot herlevering c.q. aflevering van het ontbrekende c.q. het
opnieuw verrichten van de
prestatie, dan wel het voltooien daarvan c.q. tot herstel, zal overgaan. Indien Dak en Bouwservice Eerlingen
na deze mededeling binnen een
redelijke termijn presteert betekent dit dat de overeenkomst geacht wordt op correcte wijze te zijn
nagekomen, en is het gevolg
daarvan dat de afnemer geen recht heeft op schadevergoeding. Het in de vorige zin gestelde lijdt
uitzondering indien de
afnemer voorafgaande aan de in de eerste zin van dit lid bedoelde mededeling de overeenkomst met
recht buiten rechte
heeft ontbonden c.q. een vordering tot ontbinding heeft ingesteld die wordt toegewezen.
Dak en Bouwservice Eerlingen heeft het recht om – indien
de afnemer daaraan redelijkerwijze kan voldoen – voorafgaande aan het verrichten van de in dit lid
bedoelde prestaties van de
afnemer te verlangen dat hij de zaken, of een deel daarvan, ten aanzien waarvan bij
Dak en Bouwservice Eerlingen werd geklaagd, retourneert.
3. Dak en Bouwservice Eerlingen beperkt, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid, in het
geval mocht worden geoordeeld
dat zij naast of in plaats van hetgeen in het vorige lid omtrent haar aansprakelijkheid is bepaald, op
grond van welke titel dan
ook schadevergoeding verschuldigd is, haar aansprakelijkheid tot maximaal de met de afnemer voor
de betreffende prestatie
overeengekomen prijs. De afnemer vrijwaart Dak en Bouwservice Eerlingen tegen alle aanspraken van
derden ‑waaronder aanspraken ter zake
Algemene voorwaarden Dak en Bouwservice Eerlingen Pagina 6 van 6
enige regeling wegens productenaansprakelijkheid-, voor zover die aanspraken het in de vorige zin
bedoelde maximum te
boven mochten gaan.
4. Dak en Bouwservice Eerlingen is niet aansprakelijk indien en voor zover de afnemer de verplichtingen als
omschreven in artikel 4 niet, dan wel niet
volledig, nakomt.
5. Dak en Bouwservice Eerlingen aanvaart geen aansprakelijkheid voor de door haar uitgebrachte adviezen
tenzij:
– Dak en Bouwservice Eerlingen zich op de plaats van het gebruik van haar producten/het advies van de
situatie op de hoogte heeft gesteld en,
– Dak en Bouwservice Eerlingen van de afnemer alle relevante informatie, gevraagd en ongevraagd, heeft
ontvangen en,
– Dak en Bouwservice Eerlingen een specifiek op die situatie afgestemd advies heeft gegeven en,
– de afnemer aantoont dat hij het advies van Dak en Bouwservice Eerlingen volledig in acht heeft genomen.
6. Indien Dak en Bouwservice Eerlingen aldus aansprakelijkheid wordt voor uitgebrachte adviezen, is die
aansprakelijkheid beperkt tot het in lid 3
van dit artikel omschreven plafond.
7. Indien Dak en Bouwservice Eerlingen aan de afnemer een garantie geeft, gelden de garantiebepalingen bij
voorrang boven hetgeen in dit artikel is
bepaald.
ARTIKEL 10: OVERMACHT
Naast hetgeen de Wet als overmacht beschouwt gelden als zodanig staking en/of ziekte van de
werknemers van Dak en Bouwservice Eerlingen,
wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van haar leveranciers, vervoerders of andere derden die bij
de overeenkomst zijn
betrokken, stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog of mobilisatie, belemmerende maatregelen
van enige overheid, brand
en andere ongevallen in haar bedrijf alsmede overige omstandigheden, een en ander voor zover als
gevolg daarvan de (verdere)
uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet of niet geheel van Dak en Bouwservice Eerlingen kan
worden verlangd. Indien de overmachtsituatie
langer duurt dan twee weken heeft ieder van de partijen het recht om de overeenkomst geheel of,
voor het deel waarop de
overmacht betrekking heeft, gedeeltelijk te ontbinden, in welk laatste geval partijen verplicht zijn om de
overeenkomst voor het
niet ontbonden gedeelte na te komen.
ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
1. Op de overeenkomsten die Dak en Bouwservice Eerlingen sluit is het Nederlandse recht van toepassing
met uitsluiting, indien anders van
toepassing, van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten
betreffende roerende zaken.
2. Alle geschillen die tussen Dak en Bouwservice Eerlingen en de afnemer ontstaan, en waarop deze
algemene voorwaarden van toepassing zijn,
worden in eerste aanleg beslecht door de Rechtbank te Maastricht, Nederland, tenzij
dwingendrechtelijke bepalingen zich daar
tegen zouden verzetten, en onverminderd het recht van Dak en Bouwservice Eerlingen om de afnemer in
rechte te betrekken voor een anderszins
bevoegde rechter.
DISCLAIMER Dak en Bouwservice Eerlingen
 De informatie verzonden in berichten afkomstig van Dak en Bouwservice Eerlingen is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u onbedoeld dit bericht ontvangt, wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen per mail of per telefoon en de informatie niet te kopiëren, op enigerlei wijze te gebruiken noch de informatie aan derden te doen toekomen.